Общи условия

Общи условия

„Хидрофорс“ ЕООД е фирма със седалище и  адрес на управление гр.Варна , България , „ж.к.Възраждане“ бл.82 , ЕИК: 103954950 , регистрация по ЗДДС: BG103954950. Начин за контакт: e-mail: office@hydropartsbg.com , телефон за връзка:0886181814.

I.Общи положения
1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които „Хидрофорс“ ЕООД предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина “https://hydropartsbg.com/”. Тези условия обвързват всички потребители. Чрез правене на поръчка, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на “https://hydropartsbg.com “ съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
3. С потвърждение на поръчката си, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в количката. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с приемането на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
4.“Хидрофорс“ ЕООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица “Хидрофорс“ ЕООД уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.
5. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове С ДДС.
6. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на „Хидрофорс“ ЕООД, съобразно българското законодателство.

II.Доставка
• Срокове за доставка: Поръчки направени до 15:00 часа, се изпращат в същия работен ден. Поръчки след 15:00 часа се изпращат на следващия работен ден.

 • Обявените срокове за доставка се прилагат, ако не противоречат на сроковете прилагани от съответния куриер.
 1. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ”Хидрофорс“ ЕООД се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ”Хидрофорс“ ЕООД не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
  8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ”Хидрофорс“ ЕООД не носи отговорност за тази стока. При посочени неверни или сгрешени данни при подаване на заявката ”Хидрофорс“ ЕООД не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
  8а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
  При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ”Хидрофорс“ ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
  8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед,
  Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

III.Цени
9. Цените, посочени на сайта не/включват опаковане и транспортиране. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.
10. Цените са цени на дребно С включен ДДС.
11. При поръчка на по-големи количества или по собствена преценка „Хидрфорс“ ЕООД, може да предложи отстъпка от цените.

 1. Политика за връщане:
  12. В срок от 7 (седем) работни дни, считано от деня на доставяне на стоката, КЛИЕНТА, който не е търговец по смисъла на Търговския закон, има правата по чл. 55 от Закона за защита на потребителите.
  13. В случай, че КЛИЕНТА реши да върне закупена стока, следва да бъде изпратено в писмена форма заявление за отказ от сключения договор до „Хидрофорс“ ЕООД, тя (стоката) да бъде изпратена с ненарушена цялост, без вътрешни или външни дефекти, заедно с всички съпътстващи я документи, в оригиналната от производителя опаковка, като разходите за доставка са за сметка на КЛИЕНТА. В случай, че КЛИЕНТА не спази горните условия „Хидрофорс“ ЕООД има право да откаже развалянето на сключения договор. Готови изделия и стоки изработени според личните изисквания на КЛИЕНТА, не се връщат.
  14. Изявлението по чл. 55 от Закона за защита на потребителите следва да бъде изпратено на адрес посочен на страницата за контакти в настоящия сайт.
  15. КЛИЕНТА е длъжен да запази закупената от него стока, в състоянието, в което е закупена.
  16. „Хидрофорс“ ЕООДне носи отговорност за разходите, които КЛИЕНТА е направил при закупуването на стоката.
  17. „Хидрофорс“ ЕООД е длъжен да възстанови на КЛИЕНТА в пълен размер заплатената от него сума не по-късно от 30 (тридесет) дни, считано от датата, на която КЛИЕНТА е упражнил горепосоченото право.
 2. Права и задължения на потребителя/клиента:
  18. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
  19. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява „Хидрофорс“ ЕООД за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
  20. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата
  21.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на „Хидрофорс“ ЕООД  се задължава при ползване на услугите:
  •    да не накърнява доброто име на другиго.
  •    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
  •    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от „Хидрофорс“ ЕООД услуги;
  •    да уведомява незабавно „Хидрофорс“ ЕООД  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
  •    да не извършва злоумишлени действия, включително не може да копира, прехвърля, модифицира, използва, каквото и да е било Съдържание от „https://hydropartsbg.com” без получаване на изрично съгласие от “Хидрофорс“ ЕООД;
  •    да обезщети „Хидрофорс“ ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни „https://hydropartsbg.com“ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
  21а.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.
 3. Права и задължения на търговеца:
  22. „Хидрофорс“ ЕООД  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
  23. „Хидрофорс“ ЕООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на сайта.
  23а. „Хидрофорс“ ЕООД си запазва правото да променя цените на продукти/услуги, без предварително да известява Потребителя/Клиента за това.
  24. „Хидрофорс“ ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ПРОДАВАЧА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. „Хидрофорс“ ЕООД  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез сайта.
  24а. „Хидрофорс“ ЕООД след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
  25. „Хидрофорс“ ЕООД  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на „Хидрофорс“ ЕООД във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за „Хидрофорс“ ЕООД. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
  26. „Хидрофорс“ ЕООД  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.
  27. Информацията по предходния член може да бъде използвана от „Хидрофорс“ ЕООД, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес: office@hydropartsbg.com „Хидрофорс“ ЕООД  събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които „Хидрофорс“ ЕООД  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
  28. „Хидрофорс“ ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на „Хидрофорс“ ЕООД.
  29. „Хидрофорс“ ЕООД има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies).

 

VII. Лични данни:

 1. „Хидрофорс“ ЕООД гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. “Хидрофорс“ ЕООД  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, „Хидрофорс“ ЕООД  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

  30а. „Хидрофорс“ ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.

 

VIII. Изменения:

 1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от „Хидрофорс“ ЕООД , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. Ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то „Хидрофорс“ ЕООД  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

 

 1. Терминология:
 2. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата /името на сайта/ на своя компютър.

  33. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

  34. Интернет магазина  „https://hydrpartsbg.com” е собственост на “Хидрофорс“ ЕООД.